Székely mesék
Vissza

A király húszéves leánya és a három ifjú

Egyszer volt egy királynak egy szép leánya, s mikor az a leánya elérte volna immár a huszadik esztendõt, azt mondja az apjának:
- Hallja, édesapám, már én is csak fogok valamihez, mert eljött az ideje annak, hogy férjhez menjek.
Azt mondja erre a király:
- Hát te, leányom, mihez akarsz fogni, férjhezmenéshez? Hiszen ha egy olyan férfi meg akarna házasodni, aki találna hozzád, az megkeres téged, nem illik, hogy a leány maga járjon efféle dologban.
- Nem úgy van az, apám - azt mondja a leány -, hanem én levelet bocsátok széjjel mindenfele az országba, hogy jöjjenek szerencsepróbáló ifjak, s aki a próbát kiállja, annak a felesége leszek.
Megíródik a levél, s elküldik széjjel az országba. A levél pedig azt tartalmazta, hogy aki valami olyan portékát tud vinni a király udvarába, amelynek hasonmását nem tudja mutatni a király leánya, az fogja õt elnyerni feleségül.
Bejárja a levél az egész országot, igen kapnak rajta, kivált az elõkelõ ifjak. Volt abban az országban három ifjú legény, s azok közül egynek olyan keszkenõje volt, hogy ha megrázta, akármit gondolt, mindjárt meglett. A másiknak egy olyan korbácsa volt, hogy ha valahova menni akart, csak egyet sújtott vele, s mindjárt ott lett, ahol akart. A harmadiknak pedig egy olyan messzelátója volt, amelyen meglátta még az embernek a szívét, lépét s a tüdejét is. Mikor ezek elolvasták a királykisasszony levelét, mind a hárman útnak indultak. A király kapujában mind a hárman összetalálkoztak, s elkérdezték egymástól utazásuk célját. Megegyeztek egymással, hogy ne egyszerre menjenek az udvarba, hanem külön-külön.
Bemegy legelõször az, akinek a csodatevõ keszkenõje van. Meghajtja magát, köszön, s jelenti, hogy õ miféle járásbeli volna.
Azt mondja neki a királyleány:
- No hát miféle portékát hoztál, hadd lássam, tudnám-e én párját mutatni?
Az ifjú elõmutatja a kendõt, s elmondja, hogy annak milyen tulajdonsága van. A király leánya nem tudott ahhoz hasonlót mutatni, mert nem volt olyan neki, s azt mondotta:
- Te ifjú, menj a szállásodra harmadnapig, s addig én gondolkodom - s azzal az ifjú el is megy, szállást keres magának.
Másodszor bemegy az az ifjú, akinek a messzelátója volt, de az is úgy járt, mint az elsõ. A királykisasszony õt is elküldötte harmadnapig szállására.
Utoljára ment az, akinek a csodakorbácsa volt, de a király leánya nem tudta párját mutatni a korbácsnak sem. De a korbácsos legénynek azt mondotta:
- Hallod-e, én hallottam hírét egy különös tengeri szigetnek, hogy abban, amennyiféle gyümölcs a világon van, mind megterem. Szeretném meglátni azt a szigetet egyszer életemben. Ha tehát valóban olyan csodatevõ ereje van a te korbácsodnak, hogy ahova éppen akarsz, oda tudsz menni vele, menjünk el ketten, hadd lássam meg én is azt a különös szigetet.
Azt mondja rá a legény a leánynak:
- Hát ha úgy akarsz, állj most ide mellém, s én egyszeribe odateszlek téged, ahova éppen neked tetszik.
Odaáll a leány az ifjú mellé, s a legény egyet cserdít a csodakorbáccsal, s azt mondja:
- Hipp-hopp, ott legyünk, ahol a királyleány akarja!
Abban a szempillantásban a különös szigetben voltak mind a ketten.
A király leánya nekifogott, megvizsgált mindent, összejárta a szigetnek minden szegletjét, minden nevezetest megnézett abban. Mikor aztán jól kijárta, kimulatta magát, azt mondta a legénynek:
- No, most már láttam, amit látni akartam, menjünk, siessünk haza innen, mert nem szabad sokág távol lennem az apám házától.
Megint egymás mellé állottak, megérintették magukat a korbáccsal, s egyszeribe otthon termettek. Akkor a leány ezt a legényt is szállására utasította harmadnapig gondolkozásra, mint a másik kettõt.
A három legény mind csak várta, várta, ki-ki a maga szállásán, hogy mi fog velük történni, hová dõl el a sorsuk. Eltelt a három nap is, s mégsem hallottak semmit sem arról, hogy mit akarnak velük. Egyszer azt gondolja magában az az ifjú, akinek a csodatevõ kendõje volt, hogy õ bizony csak elindul hazafele, mert látja, hogy csak komédiáznak vele, a három nap is eltelt, s a drága városban sokáig idõzni bajos dolog pénz nélkül. Ahogy így elmélkedett, hát el is indult vissza azon az úton, amelyen eljött volt. Megy, mendegél egy nagy tágas mezõn keresztül, s minthogy a hosszas utazásban erõsen megfáradt, leült nyugodni egy vadalmafa árnyékába. De mivelhogy meg is éhezett, elõvette a keszkenõt, megrázta, s azt parancsolta, hogy azon a helyen, ahol õ ül, étel-ital elegendõ legyen. Lett is egyszeribe annyi, hogy tíz ember is jóllakhatott volna vele. Nekifog a legény az evésnek, s mikor legderekasabban folytatná az ebédelést, odaérkezik a másik ifjú legény is, az, akinek a messzelátója volt. Köszönti õt, s a keszkenõs legény azt mondja neki:
- Éppen jókor jöttél, ugyan jó helyre jöttél, barátom! Tudom én, hogy el vagy fáradva, s amellett ehetnél is, gyere, ülj le ide mellém, jó szívvel látlak, együnk-igyunk, aztán utazzunk tovább együtt.
Minthogy a távcsöves legénynek is az óra tizenkettõt ütött már a gyomrában, nem vonogatta magát, hanem letelepedett, s enni kezdett szorgosan. Ahogy az étel fölött beszélgetnek egyrõl is, másról is, de fõként a király leányáról, hát egyszercsak látják, hogy a fejük fölött a levegõben megy a korbácsos legény, mint valami lidérc vagy sárkány, de hirtelen annak is szemébe akadt a két vendégeskedõ a fa alatt. Leszállott hozzájuk, s õt is odaültették maguk mellé, hogy egyék velük. Evett õ is jó szívvel, nemigen várt sok kínálást. Most már ettek hárman.
Evés közben elmondták egymásnak, hogy hogy jártak, s hogy egyiknek sem volt szerencséje, kijátszották õket, mind a hármukat csúful.
Mikor az étellel végeztek, az, akinek a csodatevõ kendõje volt, azt mondja a másik kettõnek:
- Haj, barátaim, de szeretném én azt tudni, mégpedig bizonyosan, hogy az a királykisasszony éppen most, ebben az órában hol van, mit csinál, mivel foglalatoskodik.
Azt mondja arra az a legény, akinek a távolbalátója volt:
- Hát, barátom, azt te könnyen megtudhatod. Nézz bele ebbe az én távcsövembe, mindjárt meg fogod látni tisztán, hogy a királyleány hol van, hogy és mint vagyon.
Belenéz a keszkenõs legény a távollátóba, hát látja, hogy a király leánya ágyban fekszik, s olyan beteg, hogy hal meg. Elmondja a másik kettõnek, hogy õ mit látott, aztán azt mondja:
- Látjátok, barátaim, ha én most odamehetnék igen hamar, a csodatevõ kendõmmel tudnék én elõteremteni olyan orvosságot, hogy attól mindjárt meggyógyulna a királykisasszony. Különben most mindjárt meghal az a gyönyörû szép leány!
Azt mondja arra a korbácsos legény:
- Hiszen az nem olyan nagy dolog, ha azt akarjátok, hogy minél hamarabb ott legyünk a leánynál, én egy perc alatt odateszlek titeket magammal együtt.
Mind a hárman egymás mellé állnak, a korbácsos megcsapja elõbb magát, azután a másik kettõt, hát azon veszik észre magukat, hogy mind a hárman a királyi kastélyban vannak. Bemennek a beteg leányhoz, s ott a kendõs legény csak megrázza a csodatevõ keszkenõt, parancsol neki, s hát egyszerre mindjárt az asztalon teremnek a leghasznosabb orvosságok. Gondozásba veszik a beteg leányt, s egy óra alatt oda viszik ki a dolgot, hogy a leány egészen felgyógyul s felöltözik. Ezért meg is kapták a királytól az illõ jutalmat.
Most már, hogy mind a három legény jelen volt, megkezdõdött a tanácskozás, hogy a király leánya melyiké legyen a három közül. Nem tudtak megegyezni, úgyannyira, hogy per támadott közöttük. Ha ez a per olyan. sok ideig fog folyni, mint a többi perek az elmúlt esztendõkben, a király leánya úgy megvénül, mint a legöregebb vénasszony a faluban, s akkor nem veszi el még a bolond Pimpók Gyuri se az Alszegen.


Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár
Kriza János - Az álomlátó fiú
- székely népmesék -