Székely mesék
Vissza

Borsszem Jankó

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még azon is túl, egy falu. Volt a faluban egy házaspár, aki sokat búsult amiatt, hogy nekik három leányuk volt, s azokat elrabolta a sárkány, s most már nekik nincsen egy gyermekük sem. Kivált az asszony sírna még ma is, ha csudálatos módon egy fia nem született volna. De született, mégpedig, amint mondám, csudálatosan, mert mikor egyszer az asszony reggel a házat seperte, lelt egy borsszemet, lenyelte, s amint nyelte, felfohászkodott, hogy bárcsak az isten egy akkora fiat adna neki, mint egy borsszem. Hát harmadnapra született is egy fia, de az csak akkora volt, mint egy borsszem, s azért elnevezték Borsszem Jankónak.
Jankóból pedig hamar ember lett, mert harmadnapra már beszélt, már futkározott a házban, evett-ivott magától. Egyszer azt mondja az anyjának:
- Édesanyám, igazán mondd meg nekem, volt-e nekem valaha néném vagy bátyám.
- Igazat mondok, édes fiam - sóhajtott az anyja -, bár elõre tudom, hogy tégedet elveszítlek miatta - s elmondotta, hogy volt még három leánya, de a nagyobbikat a háromfejû, a közbensõt a hatfejû, a legkisebbiket meg a tizenkétfejû sárkány ragadta el ezelõtt pár esztendõvel.
- Elhiszem, anyám - azt mondja Jankó -, de most már mondd meg azt is, hogy hol találom meg õket, hova menjek utánuk.
- Megmondom azt is - azt mondja az anyja. - Van az erdõn egy mély lik a föld alatt. Van az udvarunkon egy körtefa, amelyik minden éjjel azon a likon leszáll a másvilágra, s csak reggel jön haza. Ezen a fán jöttek fel a sárkányok is, s vitték el a három nénédet egymás után három éjjel.
- Jól van - azt mondja Jankó -, most menj el, édesanyám, süss nekem igen hamar a tejeddel útra három pogácsát, addig, amíg kimegyek apámhoz a mezõre, hogy elbúcsúzzam tõle.
Ott termett Jankó, ahol nem is vetettek. Egyszer csak hallja az apja, hogy valaki nagyban rikoltoz:
- Csá, Daru, csá, te Szilaj, hó meg, Binda a barázdában!
Hát látja, hogy sürög-forog mind a négy ökör, mint a szél, alig gyõzi az ökrök után az ekeszarvat fogni. De azért a munka igen jól folyik, a barázda egyenes, mint a nyíl, hiba sehol sincs. Néhány perc, hát a földje, egy egész hold, meg van szántva.
- Istenem - kérdi -, micsoda dolog legyen ez?
- Én vagyok, apám - feleli Jankó -, ugye, tudok hozzá?
- Tudsz, fiam, tudsz, de ki vagy, hol vagy?
- Itt vagyok, az eke szarvát fogom, hát nem látja, hogy én vagyok? - feleli Jankó.
No, végre, addig s addig néz, amíg meglátja az õ Borsszem Jankóját.
- Hát te vagy az, kicsi fiam? Gyere, hogy vegyelek le onnat! Leesel, fiam!
- Nem, apám, ne féltsen engem. Búcsúzni jöttem. Megyek a három néném után. Három esztendõre, mától kilenc napra vagy hazahozom õket, vagy ne is várjon soha idehaza engem - akkor az esztendõ három napból állott.
No, egy szó mint száz, kezet szorít Jankó, s megy haza. Egy pillanat alatt megeszik vacsorára vagy hat nagy pogácsát, hármat tarisznyájába tesz, botot vesz a kezibe, anyját megcsókolja, s felugrik az udvarukon levõ körtefára. Éppen jókor, mert a fa éppen indulóban. El be vele a nagy erdõbe, ágon-hegyen be a likba, pont éjfélkor helyt volt a föld alatti világban. Ott leszáll a fáról, leheveredik a fûbe, hogy nyugodja ki magát.
Nem sokáig nyugodott Jankó, mint akinek nagy dolga van elvégezni való, jókor reggel, mikor még alig villámodott, néz szerteszéjjel, jobbra-balra, dörgöli a szemét, hogy jobban lásson, amíg végre addig vizsgálódik, hogy meglát távolról valami fényeset, mint egy ragyogó csillag. Azonnal arra veszi útját, s megy, megy, délelõtt tizenegy órára pontban odaért. Hát látja, hogy az egy fényes rézbõl épült vár, ami forog szüntelen, mint egy lefektetett kerék a malom korongján.
Tûnõdik, gondolkozik magában, hogy hogy lehetne bejutni abba a fényes várba. Töri az eszét szinte egy óráig. Már-már azon volt, hogy vesz egy nagy szálfát, s azzal, mint a molnárlegény szokta a malomkereket megállítani, õ is megakasztja a sarkonforgó várat, amikor szerencséjére álló délkor az is egyszeribe megállott. No, ez tetszett Jankónak, a kapuhoz futott, csakhamar benyitja, s megy egyenesen a legfényesebb palota felé. A palota ablakában meglát egy szép úriasszonyt, olyanformát, mint amilyenek itt a földszínen vannak. Köszön neki, felel is az úriasszony az ismeretes, rég nem hallott szóra. De hogy nem látja a köszönõt, azt mondja:
- Akárki légy, hallom, hogy magyarul beszélsz, én is magyar vagyok. Gyere, siess fel a palotámba, hogy tarthassalak jól, s azután haladj tovább, amíg férjem, a háromfejû sárkány, haza nem jön, mert ha itt kap, nem kegyelmez az életednek.
Ebben a szempillantásban lesuppan a magasságból egy nagy rézbuzogány, éppen egymázsás, Jankó mellé. Jankó kérdi:
- Miféle dolog ez?
Az úriasszony most már észrevette Jankót, s azt mondja neki:
- Siess, rejtsd el magad valahova, mert ez annak a jele, hogy a férjem egy mérföldre van. Olyankor mindig hazadobja a buzogányát, hogy azalatt, amíg jön, az asztal terítve legyen, s az étel se hideg, se meleg ne legyen.
De Jankó nem azért jött, hogy elbújjon. Kapja magát, felkapja a buzogányt, megtekerinti a feje felett kétszer-háromszor, s úgy kidobta a várból, hogy éppen két mérföldre esett le. Látja ezt a sárkány, bámult rajta, de nem volt egyéb mit tenni, utánaballagott a buzogánynak, és most az egyszer a vállán vitte haza.
Jankó pedig ezalatt felmegy a palotába, köszönti a nénjét, elõveszi a tarisznyájából a pogácsát, s kínálja belõle. Alighogy megkóstolta, azonnal ráismert:
- Jaj, ez éppen az anyám tejével van sütve!
- No, egyél hát belõle, mert én éppen az öcséd vagyok. Utánad jöttem, hogy megszabadítsalak.
- Jaj, kedves öcsém, mit gondolsz, hiszen az én férjem, a háromfejû sárkány, ha itt kap, elevenen befal téged.
- Meglátjuk, néném - szólott Jankó -, vagy meghalok, vagy megszabadítalak. Én megígértem anyámnak, s megtartom a szavam.
Ezalatt közelgett a sárkány. Az asztal megterítve, három nagy pogácsa rézbõl, három kád tej forralva készen várta a gazdát. Ez volt a rendes ebédje.
Megjön a sárkány. Még be sem lép jól a küszöbön, azt mondja:
- Piha, milyen emberbûzt érzek! Ki van itt, asszony, a háznál?
Az asszony szólott volna, nem is, félt, sárgult pirult, nem tudta, mit mondjon. Ha megmondja, elárulja az öccsét, ha nem, neki lesz vége.
Jankó azonban nem sokáig búsította a nénjét, hanem amíg a nénje habozott, õ addig elõállott.
- Jónapot, sógor, én vagyok itt, azért jöttem, hogy meglássam a nénémet.
- Piha, de kicsi ember vagy, sógor! Nem is tudom elképzelni, ki hajította a buzogányomat olyan messzire. Tudom már, hogy nem te.
- Lassan, sógor - felel neki Jankó -, kicsi a bors, de hatalmas! Tudod-e, hogy én Borsszem Jankó vagyok?
- Hallottam híredet - azt mondja a sárkány -, de ma itt hagyod a fogadat, mert ma megküzdünk egymással. No de gyere, egyél, igyál, mert hidd meg, nagy dolgod lesz még ma.
Jankó nem hívatta magát kétszer, asztalhoz ült, a rézpogácsából kettõt csakhamar feltörmölt, amíg a sárkány egyet csak nyámmogott, a kád tejeket pedig egymás után úgy felhajtotta, mintha csak egy kispohárral lett volna.
- No, sógor, készen vagyok, köszönöm az ebédet. De lássunk dologhoz, küzdjünk meg. Hívtál az elõbb!
A sárkány forrott mérgében, nekitürkõzik, s kimennek az udvarra. Megragadja Jankót, felemeli a feje felibe - könnyen tehette -, s úgy vágja sógorát a földre, hogy Jankó éppen térdig süllyed a földbe. De Jankó se rest, kapja magát, kiugrik a földbõl, fogja az otromba sárkányt, felemeli a földrõl, megkanyarítja kétszer-háromszor, s úgy vágja földhöz, hogy éppen nyakig süllyedt el. Akkor kapja a nagy rézbuzogányt, úgy veri fejbe, hogy a háromfejû sárkány még jajt se tudott mondani. Bámult rajta a nénje, de azért még tovább is aggódott az öccse sorsán.
- Öcsém - azt mondja neki -, ennek a sárkánynak még van két bátyja, az egyik hatfejû, a másik tizenkétfejû. Azok bosszút állnak rajtad.
- Meglátjuk, néném - azt mondja Jankó -, most kinyugszom magam, s holnap hajnalban megyek, hogy a másik két nénémet is felkeressem.
Úgy is lett. Jankó másnap még virradat elõtt talpon volt, s kiment a rézvárból. Felhágott egy dombra, körülnézett, s meglátott nagyon-nagyon messze egy a tegnapinál tündöklõbb csillagot. Már elõre tudta, hogy az az ezüstvár, a hatfejû sárkány vára. Meg se nyugodott, amíg oda nem ért. Ez a vár is álló délkor megállapodott, és így Jankó bemehetett, s csakhamar felment a legfényesebb palotába, ahol a nénje az ablakban ült, és hímet varrt. De ahányat öltött, annyi könnycseppje hullott rája. Siratta rabsorsát a másvilágon. Ráköszön Jankó:
- Ne sírj, néném, utánad jöttem. Tûz-víz, élek-halok, de bizonyosan megszabadítalak téged.
Zsupp, jön a kétmázsás ezüstbuzogány, s jelenti, hogy a hatfejû sárkány két mérföldre közelített immár. Jankó csavarint egyet a kétmázsás buzogányon, s visszaveti a sárkánynak éppen három mérföldre. Azt mondja a sárkány:
- Ugyan nagy vitéz lehet az én házamnál, talán éppen maga Borsszem Jankó. Akárki lesz, de megadom az övét - mormogta bosszúságában, de mit volt mit tenni, csak utána kellett menni a buzogánynak, vállára vette s hazaindult.
Ezenközben Jankó elõvette a tarisznyáját, elé belõle a pogácsát, kínálja a nénjét. Az is, mihelyt megkóstolta, ráismert az anyja tejére, s Jankót öccsének ismerte el. De mármost azon aggódott, hogy hova rejtse el, nehogy a sárkány megölje. De Jankó nem olyan fiú volt, hogy elbújjék akárki elõl. Alig érkezett meg a hatfejû sárkány, eleibe áll Jankó s köszönti:
- Jónapot, sógor! - úgy megszorította a kezét, hogy nagyot ordított a sárkány fájdalmában.
- Hát te semmi, te volnál az én sógorom? Te tudtad volna tegnap a bátyámat megölni? No, akárki vagy, akármi vagy, készülj a halálra! Most megadom a tiedet.
- Nosza, sógor - azt mondja Jankó -, éppen azért jöttem, hogy meglássuk, mit tudsz a vitézséghez!
Ki az udvarra, s összefogózik az egymást horgos szemmel nézõ két sógor. "No, szegény Jankó, most te sem a háromfejû sárkányt leled" - gondolta Jankó magában. S szinte rosszul is járt, mert a sárkány felemelte õt hat ölnyire, és úgy ütötte a földhöz, hogy ha a lábát széjjel nem veti, keményen nem tartja, nyakig süllyedt volna a földbe. De Jankó nem akármilyen küzdõ volt! Megragadja a sógort, forgatja ide s tova, s amint látja, hogy itt többet ésszel, mint erõvel, kaszát vet a sárkánynak, kiüti a lábát alóla, s úgy taszítja földhöz, hogy elszédül bele. Akkor Jankó kapja a buzogányt, használja az idõt, s úgy üti hátba a sárkányt, hogy az meghalt tartozatlanul.
- Úgy kell neked - azt mondja Jankó -, most nem én vagyok, ugye, a semmi?
S azzal sietett fel a palotába, ahol a nénje ezer aggodalommal várta, már az asztal terítve számára. Jankó nem sokat kérette magát, hozzáült, s hozzá is látott ételhez, italhoz, azután lefeküdt, hogy nyugodja ki magát.
Reggel még virradat elõtt ismét talpon volt, s útnak indult a legkisebb nénje felkeresésére. Most nem sokáig kellett vigyázkodni, mert a tizenkétfejû sárkány vára aranyból volt, s Jankó azt gondolta; hogy a felkelõ nap, amikor meglátta. Ment, mendegélt Jankó, s hát éppen álló délben érkezett meg, amikor a forgó aranyvár megállott. A hárommázsás buzogány tiszta aranyból éppen akkor zsuppant le, amikor a nénje palotájához ért, s azt õ minden hímezés nélkül négy mérföldre hajította vissza.
Amíg a tizenkétfejû sárkány a buzogánya után cammogott, s a vállán három mérföldrõl hazaemelte, Jankó addig megismertette magát a nénjével, s elmondta, hogy ölte meg a három- meg a hatfejû sárkányt, s elmondta azt is, hogy ugyanezt szándékozik tenni a tizenkétfejûvel is. De a nénje azt mondta, hogy most az egyszer ne próbáljon, mert a tizenkétfejû sárkányt még senki le nem gyõzte, hanem inkább bújjék el egy szegletbe. De Jankó nem volt ijedõs legény, s megnyugtatta a nénjét, hogy csak hagyja reá a dolgot, majd eligazítja õ.
No, õ el is igazította, hogy nem volt köszönet benne. Megállott az aranyvár kapujánál a mezõn, s ott várta a tizenkétfejû sógorát. Nem sokat késett az, s elõre forrott mérgében, mert már tudta, hogy a sógora jött ellene, hogy a nénjét elvigye tõle. De mennyire bámult, mikor látta, hogy Jankó nem egy óriás, hanem csak akkora, amekkora lehetett. Nem is köszönt neki, hanem fogta a buzogányát, s úgy vágta hozzá, hogy a föld is felszakadott utána. Jankó azonban az efféle elõl, mint a bolha, félreugrott, s amíg a sárkány a buzogányt felemelte volna, nyakában volt Jankó, s egy pillanat alatt tizenegy nyakát tekerte ki, csak a tizenkettediket hagyta meg. A sárkány látta, hogy vége van, ha szépen nem szól Jankónak. Kérni kezdte hát:
- Édes sógor, kérlek szépen, csak ezt az egy fejemet hagyd meg, mindent megteszek, amit kívánsz.
Jankó nem volt rosszlelkû ember, megegyezett a sárkánnyal, s az élete válságában megmondta, hogy van a palotájában a pohárszék tetején egy aranyvesszõ. Ilyen vesszõ van ezüstbõl s rézbõl a másik két nénjénél is.
- Vedd csak a vesszõt - azt mondja a sárkány -, üsd meg vele a váramat, s lesz belõle egy aranyalma. Tedd a zsebedbe, s viheted magaddal, ahová akarod, s ahol akarod, hogy használd, tedd le a földre, üsd meg a vesszõvel, s vár lesz belõle, amilyen volt.
Jankónak sem kellett több, szaladt a nénjéhez, vette az aranyvesszõt, s hogy a nénjét a várból kivezette, megsújtotta az aranyvesszejével, s a vár nyomban aranyalmává változott, akkor a zsebébe tette, s vitte magával. Így tett az ezüstvárnál is, így a rézvárnál is.
Vitte magával a három nénjét, amíg elért a világ kapujához. Itt abban állapodtak meg, hogy a körtefán menjen ki az egyik, az hozzon hosszú kötelet s egy nagy zsákot, s rendre húzzák ki egymást.
Jankó két nagy hibát tett szeretetbõl. Egyik az volt, hogy az almát s a vesszõt visszaadta mindenik nénjének, a másik az, hogy utoljára akarta magát kihúzatni. De a nénjei nem voltak jólelkûek, attól féltek, hogy Jankó még el is veheti tõlük a kincseket, s elhatározták, hogy mikor Jankót félig kihúzták, visszaeresztik. De Jankónak még volt egy kicsi esze, élt a gyanúperrel, s azért maga helyett a buzogányát tette a zsákba, hogy lássa meg, milyen indulatú nénjei vannak. Azok pedig a zsákot visszaejtették, s ha Jankó beleült volna, mind szilánkra szakadott volna.
Immár szegény Jankó egyedül maradott az alsó világban. Kimenni nem tudott, mert nénjei otthon az alvilágba járó körtefát kivágatták s elégették, nehogy Jankó azon valahogy vissza jöjjön a hazájába, s õket megtalálja. Amint így búslakodik magában, egyszer csak hall valami keserves madársírást. Odasiet, hát látja, hogy egy nagy kígyó, mint egy kötõrúd, tekeredik egy magas fára, ahol griffmadárkák voltak. Odamegy Jankó, s egyszeribe úgy leüti onnan a kígyót, mintha nem is lett volna. Mikor ez megtörtént, felmászik a madárfiakhoz, s azok köszönik neki a jót, hogy az életüket megmentette, s azt mondják:
- Hát még apánk s anyánk mikor hazajön, hogy meghálálják! Amit éppen kívánsz, mindent megtesznek! De gyere, bújj a szárnyunk alá, amíg hazajönnek, mert apánk s anyánk örömében, hogy meglát minket, hogy élünk, elnyel téged.
Éppen jókor, mert az öregek csakugyan jöttek, s mikor látták, hogy a fiaikat a kígyó nem ölte meg, úgy örültek, hogy csuda. Mikor az örömük kezdett egy kicsit csendesedni, elõmutatták a fiak Jankót. Csak egy kicsi híja volt, hogy fel nem falták szegényt.
- Kérj vitéz, ami kívánsz, mindent megteszünk - azt mondták neki:
Jankó azt kérte, hogy vigye ki õt valamelyik a felsõ világba. Meg is lett. A vén griffmadár feltarisznyált egy bivalyt megnyúzva, s meghagyta Jankónak, hogy mikor visszanéz, mindig vessen egy darabot a szájába.
Repült már a griff felfele, Jankó a hátán. Vetette a húst mindegyre, amíg az egész bivaly elfogyott, s még mindig nem voltak a kijáró liknál. Egyszer néz hátra a griff, s hogy nem volt hús, kapja magát Jankó, s vág a saját cobókjából. Azt is elnyeli a griff, s abban a pillanatban már a földön is voltak.
- Miféle húst adtál utoljára? - kérdi a griff.
- A cobókomból vágtam - azt mondja Jankó.
- Gondoltam - felelé a griff -, mert igen édes volt - azzal a helyére tette a húst, reáfújt, s egy pillanat alatt odaforrott.
Jankó megköszönte a griffmadárnak a szíves segítséget s hazament. Nénjeitõl a várakat elvette, s õket büntetésbõl kicsapta a világba, elvett egy királyleányt, s még ma is él, ha meg nem halt. Legyen a kigyelmetek vendége holnap, s ha nem jönne, a részét adják a mesemondónak.


Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár
Kriza János - Az álomlátó fiú
- székely népmesék -